»  Autentificare
Tip persoană
v
CNP / CF
Parola
  Ati uitat parola?
Cod de control
Captcha image
Generare cod nou
Autentificare
»  DEMONSTRAŢIE
Site-ul Atlas poate fi vizitat în mod demonstrativ folosind:
    CNP: 8100000000000
    Parola: atlas

 • »  Solicitare parola acces
 • Cerere persoane fizice   
 • Cerere persoane juridice
 • »  Solicitare comunicare acte online
 • Cerere persoane fizice   
 • Cerere persoane juridice

INFORMATII DESPRE IMPOZITE SI TAXE LOCALE


ANUL FISCAL 2005

Primaria Municipiului Pitesti - Directia Economica, va informeaza:

In conformitate cu:

 • Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Hotararea Guvernului Romaniei nr. 44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ;
 • Hotararea Guvernului Romaniei nr. 783/2004, privind aprobarea Nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2005 ;
 • precum si ale Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pitesti nr. 140/2004, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea sunt stabilite si se datoreaza dupa cum urmeaza :

Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa asupra mijloacelor de transport se platesc anual, in 4 rate egale, cu termene de plata:

 • pana la 15 martie inclusiv,
 • pana la 15 iunie inclusiv,
 • pana la 15 septembrie inclusiv,
 • pana la 15 noiembrie inclusiv.

Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratiile de impunere la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale pe a caror raza teritoriala se afla bunurile impozabile sau taxabile, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, in vederea determinarii valorilor impozabile sau taxabile, precum si a impozitelor sau taxelor aferente.

Pentru mijloacele de transport, declaratiile se depun, in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala contribuabilii isi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, dupa caz.

Daca au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate, declaratiile de impunere se depun in termen de 30 de zile.

Contribuabilii, persoane juridice, calculeaza impozitul sau taxa datorata datorata anual si depun declaratia de impunere pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala se afla cladirea, terenul sau orice alte bunuri impozabile ori taxabile, dupa caz.

Pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale, se datoreaza dobanzi (majorari de intarziere) si penalitati de întârziere, conform dispozitiilor legale in materie, respectiv:

 • Dobanzi (majorari de întâziere) - 0,06% pentru fiecare zi de întârziere (cu aplicabilitate de la 01 ianuarie 2003)
 • Penalitati de întârziere - 0,5% pentru fiecare luna si/sau fractiune de luna de intarziere, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care impozitele, taxele si celelalte venituri ale bugetului local, cu exceptia dobanzilor, penalitatilor si amenzilor, aveau termene de plata.

Depunerea peste termen a declaratiei de impunere constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 535.000 lei si 1.070.000 lei, pentru persoane fizice si cu amenda cuprinsa intre 2.140.000 lei si 4.280.000 lei, pentru persoane juridice.

Nedepunerea declaratiei de impunere constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1.070.000 lei si 3.200.000 lei, pentru persoane fizice si cu amenda cuprinsa intre 4.280.000 lei si 12.800.000 lei, pentru persoane juridice.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe terenuri si a taxei asupra mijloacelor de transport, de catre persoanele fizice, se acorda o bonificatie de 10%, daca plata impozitului/taxei datorat(e) pentru intregul an se efectueaza pana la data de 15 martie, inclusiv, a anului fiscal 2005.

 

Impozitul pe teren in anul 2005


Se stabileste anual, in suma fixa pe metru patrat de teren, in intravilanul localitatii, pe ranguri de localitati si zone, iar in extravilanul localitatilor pe ranguri de localitati si categorii de folosinta a terenurilor, pe zone.

Impozit pe teren - intravilan.

 • Zona A - 5.095 lei/m2
 • Zona B - 3.555 lei/m2
 • Zona C - 2.250 lei/m2
 • Zona D - 1.190 lei/m2

In cazurile in care terenurile situate in intravilanul localitatii sunt inregistrate in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, acestea se vor supune impozitului pe teren corespunzator valorilor prevazute pentru impozitul pe terenul situat in extravilanul localitatii, astfel :

  1 - Teren arabil :
  • Zona I-a      - 76 lei/m2
  • Zona a II-a  - 56 lei/m2
  • Zona a III-a - 48 lei/m2
  • Zona a IV-a - 40 lei/m2
  2 - Pasune :
  • Zona I-a      - 56 lei/m2
  • Zona a II-a  - 48 lei/m2
  • Zona a III-a - 40 lei/m2
  • Zona a IV-a - 32 lei/m2
  3 - Faneata :
  • Zona I-a      - 56 lei/m2
  • Zona a II-a  - 48 lei/m2
  • Zona a III-a - 40 lei/m2
  • Zona a IV-a - 32 lei/m2
  4 - Vie :
  • Zona I-a      - 124 lei/m2
  • Zona a II-a  - 96 lei/m2
  • Zona a III-a - 76 lei/m2
  • Zona a IV-a - 48 lei/m2
  5 - Livada :
  • Zona I-a     - 144 lei/m2
  • Zona a II-a  - 124 lei/m2
  • Zona a III-a - 96 lei/m2
  • Zona a IV-a - 76 lei/m2
  6 - Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera :
  • Zona I-a     - 76 lei/m2
  • Zona a II-a  - 56 lei/m2
  • Zona a III-a - 48 lei/m2
  • Zona a IV-a - 40 lei/m2
  7 - Teren cu ape :
  • Zona I-a     - 40 lei/m2
  • Zona a II-a  - 32 lei/m2
  • Zona a III-a - 24 lei/m2
  • Zona a IV-a - x lei/m2
  8 - Drumuri si cai ferate :
  • Zona I-a     - x lei/m2
  • Zona a II-a  - x lei/m2
  • Zona a III-a - x lei/m2
  • Zona a IV-a - x lei/m2
  9 - Neproductiv :
  • Zona I-a     - x lei/m2
  • Zona a II-a  - x lei/m2
  • Zona a III-a - x lei/m2
  • Zona a IV-a - x lei/m2

In cazul unui teren amplasat in extravilan, indiferent de rangul localitatii, categoria de folosinta si zona unde este situat, impozitul pe teren este de 11.000 lei/ha.

 

Impozitul pe cladiri în anul 2005


a) Persoane fizice :

Este anual si se datoreaza de catre contribuabilii persoane fizice pentru cladirile aflate in proprietatea lor, indiferent de locul unde acestea sunt situate si destinatia acestora, precum si de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative si care exercita in mod autonom sau prin asociere orice profesie libera. Pentru anul 2005, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile a cladirii determinata potrivit criteriilor si normelor de evaluare. Valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita - desfasurata - la cladiri si alte constructii apartinand persoanelor fizice sunt urmatoarele :

Nr. crt.

Tipul cladirii

Valoarea impozabila*) - (lei/mp)

Cu instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire (conditii cumulative**)

Fara instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire

0

1

2

3

1.

a. Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat, din caramida arsa, piatra naturala sau din alte materiale asemanatoare.

6.313.000

3.745.000

b. Cladiri cu pereti din lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare.

1.712.000

1.070.000

2.

a. Constructii anexe corpului principal al unei cladiri, avand peretii din beton, caramida arsa, piatra sau alte materiale asemanatoare.

1.070.000

963000

b. Constructii anexe corpului principal al unei cladiri, avand peretii din lemn, caramida nearsa, valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare

642.000

428.000

3.

Subsol, demisol sau mansarda utilizata ca locuinta :

Valoarea reprezinta 75% din suma care s-ar aplica cladirii.

4.

Subsolul, demisol sau mansarda utilizata cu alte scopuri decat cel de locuinta :

Valoarea reprezinta 50% din suma care s-ar aplica cladirii.

*) valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate dupa cum urmeaza :

  • inainte de anul 1950 inclusiv : reducere 15%
  • intre anii 1951 si 1977 inclusiv : reducere 5%

**) in cazurile in care nu sunt intrunite cumulativ aceste conditii se vor utiliza valorile impozabile, in lei/m2, prevazute in coloana 3

Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate, in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1,20.

Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localitati si zone in cadrul acestora, la nivelurile mentionate mai sus se aplica urmatorii coeficienti de corectie :

  • pentru Zona A - 1,20
  • pentru Zona B - 1,15
  • pentru Zona C - 1,10
  • pentru Zona D - 1,05

iar pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientii de corectie mentionati anterior se diminueaza cu 0,10.

In cazul contribuabililor persoane fizice, care detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinta, altele decat cele inchiriate, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza :

 • cu 15% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu ;
 • cu 50% pentru cea de a doua cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu ;
 • cu 75% pentru cea de a treia cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu ;
 • cu 100% pentru cea de a patra cladire si urmatoarele, in afara celei de la adresa de domiciliu ;
Ordinea numerica a proprietatilor se determina in raport de anul dobandirii cladirii, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar. Contribuabilii care intra sub incidenta acestor prevederi au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatii administratiei publice locale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul, precum si la cele in a caror raza teritoriala sunt situate cladirile respective.

 

b) Persoane juridice :

Impozitul pe cladiri, in cazul contribuabililor persoane juridice, se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea acestora, conform prevederilor legale in vigoare. In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 5% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare.

 

Taxa asupra mijloacelor de transport in anul 2005


 

A.I. Pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica taxa se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului, pentru fiecare 500 cm3 sau fractiune din acestia, dupa cum urmeaza:

Tipul mijlocului de transport

Lei/an/500 cm3 sau fractiune

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 2.000 cm3, inclusiv

77.000

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 2.000 cm3

95.000

Autobuze, autocare, microbuze

154.000

Alte vehicule cu tractiune mecanica, cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone, inclusiv

165.000

Tractoare inmatriculate

102.000

Motociclete, moterete si scutere

39.000

Pentru atase, taxa anuala este stabilita la nivelul a 50% din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere.

 

A.II. Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone :

Numarul axelor
si masa totala maxima
autorizata (in tone)

Taxa (lei)

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

1. Vehicule cu doua axe :

a) Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

1.302.000

1.432.000

b) Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

1.432.000

1.562.000

c) Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

1.562.000

1.822.000

d) Masa peste 15 tone

1.822.000

3.645.000

2. Vehicule cu trei axe :

a) Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

1.432.000

1.562.000

b) Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

1.562.000

1.693.000

c) Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

1.693.000

2.083.000

d) Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

2.083.000

3.255.000

e) Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

3.255.000

4.947.000

f) Masa peste 25 tone

3.255.000

4.947.000

3. Vehicule cu patru axe :

a) Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

2.083.000

2.213.000

b) Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

2.213.000

3.255.000

c) Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

3.255.000

5.207.000

d) Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

5.207.000

7.811.000

e) Masa peste 31 tone

5.207.000

7.811.000

 

A.III. Pentru combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone :

Numarul axelor
si masa totala maxima
autorizata (in tone)

Taxa (lei)

Axa/axe motoare cu suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Axa/axe motoare cu alt sistem de suspensie

1. Vehicule cu 2 + 1 axe :

a) Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

1.184.000

1.432.000

b) Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

1.432.000

1.562.000

c) Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

1.562.000

1.693.000

d) Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

1.693.000

1.822.000

e) Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

1.822.000

1.953.000

f) Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

1.953.000

2.083.000

g) Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

2.083.000

2.604.000

h) Masa peste 25 tone

2.604.000

4.425.000

2. Vehicule cu 2 + 2 axe :

a) Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

1.562.000

1.693.000

b) Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

1.693.000

2.083.000

c) Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

2.083.000

2.604.000

d) Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

2.604.000

2.994.000

e) Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

2.994.000

4.817.000

f) Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

4.817.000

6.769.000

g) Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

6.769.000

10.284.000

h) peste 36 tone

6.769.000

10.284.000

3. Vehicule cu 2 + 3 axe :

a) Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

5.467.000

7.420.000

b) Masa peste 38 tone

7.420.000

10.414.000

4. Vehicule cu 3 + 2 axe :

a) Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

4.556.000

6.509.000

b) Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

6.509.000

9.112.000

c) Masa peste 40 tone

9.112.000

10.284.000

5. Vehicule cu 3 + 3 axe :

a) Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

3.645.000

4.036.000

b) Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

4.036.000

4.817.000

c) Masa peste 40 tone

4.817.000

9.764.000

 

B. Pentru remorci, semiremorci si rulote*), apartinand contribuabililor, taxele anuale sunt :

Masa totala maxima autorizata

Taxa (Lei)

Pana la 1 tona, inclusiv

77.000

Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

253.000

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

381.000

Peste 5 tone

482.000

*) cu exceptia celor care fac parte din combinatiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere),conform lit. A pct. III

 

C. Pentru mijloace de transport pe apa

Tipul mijlocului de transport pe apa

Taxa (Lei)

a)

luntre, barci fara motor, scutere de apa, folosite pentru uz si agrement personal

131.000

b)

barci fara motor, folosite in alte scopuri

392.000

c)

barci cu motor

782.000

d)

bacuri, poduri plutitoare

6.509.000

e)

salupe

3.905.000

f)

iahturi

19.527.000

g)

remorchere si impingatoare :

 

g1) pana la 500 CP, inclusiv

3.905.000

 

g2) peste 500 CP, dar nu peste 2.000 CP

6.509.000

 

g3) peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP

10.415.000

 

g4) peste 4.000 CP

15.621.000

h)

vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din aceasta

1.302.000

i)

ceamuri, slepuri si barje fluviale :

 

i1)cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone, inclusiv

1.302.000

 

i2)cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone, dar nu peste si 3.000 tone

1.954.000

 

i3)cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone

3.255.000

 

Taxa pentru vehiculele lente

Taxa pentru vehiculele lente este de 300.000 lei/an/vehicul lent si se achita astfel :
- pentru vehiculele lente existente in patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 1 ianuarie, taxele datorate pe intregul an fiscal se achita pana cel tarziu la data de 31 ianuarie a anului de referinta.
- pentru vehiculele lente dobandite dupa data de 1 ianuarie, taxele se datoreaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a dobandit vehiculul lent, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv si se achita in cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobandirii.
- pentru vehiculele lente instrainate ori scoase din functiune, taxele aferente se dau la scadere incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a produs aceasta situatie, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

Tip vehicul lent :

    1. autocositoare ;
    2. autoexcavator (excavator pe autosasiu) ;
    3. autograder sau autogreper ;
    4. buldozer pe pneuri ;
    5. compactor autopropulsat ;
    6. excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat santuri sau excavator pe pneuri ;
    7. freza autopropulsata pentru canale sau pamant stabilizat ;
    8. freza rutiera ;
    9. incarcator cu o cupa pe pneuri ;
  10. instalatie autopropulsata de sortare-concasare ;
  11. macara cu greifer ;
  12. macara mobila pe pneuri ;
  13. macara turn autopropulsata ;
  14. masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele :
   a) lucrari de terasamente ;
   b) constructia si intretinerea drumurilor ;
   c) decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri ;
   d) finisarea drumurilor ;
   e) forat ;
   f) turnarea asfaltului ;
   g) inlaturarea zapezii ;
  15. sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemne ;
  16. tractor pe pneuri ;
  17. troliu autopropulsat ;
  18. utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor ;
  19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa ;
  20. vehicul pentru macinat si compactat deseuri ;
  21. vehicul pentru marcarea drumurilor ;
  22. vehicul pentru taiat si compactat deseuri .

 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate:

 • pentru serviciile de reclama si publicitate realizate in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegeri, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale : 3% asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate prevazute in contract, exclusiv TVA aferenta, iar taxa datorata se achita lunar, de catre prestatorul serviciilor de reclama si publicitatea, la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se realizeaza serviciile de reclama si publicitate, pana la data de 10 a lunii urmatoare, pe toata perioada desfasurarii contractului, incepand cu luna in care taxa a devenit exigibila (data intrarii in vigoare a contractului).
 • in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica : 200.000 lei/an/m2 sau fractiune de m2, iar taxa datorata se achita, anual, anticipat sau trimestrial, la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea contribuabilul, in 4 rate egale, astfel : pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie, inclusiv.
 • in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate : 150.000 lei/an/m2 sau fractiune de m2,iar taxa datorata se achita, anual, anticipat sau trimestrial, la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale, in 4 rate egale, astfel : pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie, inclusiv.

 

Taxa hoteliera:

Pentru sederea in Municipiul Pitesti, taxa hoteliera, pentru fiecare zi de cazare, este de 5%, care se aplica la tarifele de cazare, practicate de unitatile hoteliere. Taxa hoteliera se incaseaza de catre persoanele juridice, prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate si se varsa la bugetul local, pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea.

 

Programul de incasare a impozitelor, taxelor locale si a altor venituri ale bugetului local si adresele centrelor de incasare:

• Sediul Primăriei, str. Victoriei nr. 24 - intrarea B, camerele 46 şi 49;
• Centrul de încasări situat în b-dul Republicii, bl. 214, parter (zona Gară Sud) ;
• Centrul de încasări situat în b-dul 1 Decembrie 1918, bl. M5a, parter (zona piaţă agroalimentară) ;
• Centrul de încasări situat în b-dul Republicii bl. E3b, parter (fostul sediu al Bancorex) în sediul Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanei Argeş (pentru mijloace de transport - persoane fizice) :

Luni – Miercuri 08.00 – 15.30
Joi 08.00 – 18.00
Vineri 08.00 – 12.30

• Centrul de încasări situat în B-dul Eroilor nr.5 – în sediul Tribunalului Argeş / Judecătoriei Piteşti (doar pentru taxe judiciare de timbru) :

Luni – Joi 08.00 – 14.00
Vineri 08.00 – 12.30

A T L A S™ Copyright © 1992 - 2024 Advanced Technology Systems
Acest site foloseste cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor ( Detalii ).