»  Autentificare
Tip persoană
v
CNP / CF
Parola
  Ati uitat parola?
Cod de control
Captcha image
Generare cod nou
Autentificare
»  DEMONSTRAŢIE
Site-ul Atlas poate fi vizitat în mod demonstrativ folosind:
    CNP: 8100000000000
    Parola: atlas

 • »  Solicitare parola acces
 • Cerere persoane fizice   
 • Cerere persoane juridice
 • »  Solicitare comunicare acte online
 • Cerere persoane fizice   
 • Cerere persoane juridice

INFORMATII DESPRE TAXE SI IMPOZITE LOCALE


ANUL FISCAL 2003

Primaria Municipiului Pitesti - Directia Economica, va informeaza:

In conformitate cu:

 • Ordonanta Guvernului Romaniei, nr. 36/2002, privind impozitele si taxele locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • Hotararea Guvernului Romaniei, nr. 1278/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului Romaniei, nr. 36/2002, privind impozitele si taxele locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • precum si ale Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pitesti, nr. 299/2002, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, acestea sunt stabilite si se datoreaza dupa cum urmeaza :

Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa pe teren si taxa asupra mijloacelor de transport se platesc anual, in 4 rate egale, cu termene de plata:

 • pana la 15 martie inclusiv,
 • pana la 15 iunie inclusiv,
 • pana la 15 septembrie inclusiv,
 • pana la 15 noiembrie inclusiv.

Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratiile de impunere la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale pe a caror raza teritoriala se afla bunurile impozabile sau taxabile, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, in vederea determinarii valorilor impozabile sau taxabile, precum si a impozitelor sau taxelor aferente.

Pentru mijloacele de transport, declaratiile se depun, in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala contribuabilii isi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, dupa caz.

Daca au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate, declaratiile de impunere se depun in termen de 30 de zile.

Contribuabilii, persoane juridice, calculeaza impozitul sau taxa datorata datorata anual si depun declaratia de impunere pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala se afla cladirea, terenul sau orice alte bunuri impozabile ori taxabile, dupa caz.

Pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale, se datoreaza dobanzi (majorari de intarziere) si penalitati de întârziere, conform dispozitiilor legale in materie, respectiv:

 • Dobanzi (majorari de întâziere) - 0,06% pentru fiecare zi de întârziere (cu aplicabilitate de la 01 ianuarie 2003)
 • Penalitati de întârziere - 0,5% pentru fiecare luna si/sau fractiune de luna de intarziere, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care impozitele, taxele si celelalte venituri ale bugetului local, cu exceptia dobanzilor, penalitatilor si amenzilor, aveau termene de plata.

Depunerea peste termen a declaratiei de impunere constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500.000 lei si 1.000.000 lei, pentru persoane fizice si cu amenda cuprinsa intre 2.000.000 lei si 4.000.000 lei, pentru persoane juridice.

Nedepunerea declaratiei de impunere constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1.000.000 lei si 3.000.000 lei, pentru persoane fizice si cu amenda cuprinsa intre 4.000.000 lei si 12.000.000 lei, pentru persoane juridice.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, de catre persoanele fizice, se acorda o bonificatie de 10%, daca plata impozitului datorat pentru intregul an se efectueaa pana la data de 15 martie, inclusiv, a anului fiscal 2003.

 

Impozitul pe teren in anul 2003


Se stabileste anual, in suma fixa pe metru patrat de teren, in intravilanul localitatii, pe ranguri de localitati si zone, iar in extravilanul localitatilor pe ranguri de localitati si categorii de folosinta a terenurilor, pe zone.

Impozit pe teren - intravilan - pentru persoane fizice si juridice.

 • Zona A - 4.300 lei/m2
 • Zona B - 3.000 lei/m2
 • Zona C - 1.900 lei/m2
 • Zona D - 1.000 lei/m2

In cazurile in care terenurile situate in intravilanul localitatii sunt inregistrate in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, acestea se vor supune impozitului pe teren corespunzator valorilor prevazute pentru impozitul pe terenul situat in extravilanul localitatii, astfel :

  1 - Terenuri cu constructii (nu se ia in calcul suprafata construita la sol a cladirilor) :
  • Zona I-a - 40 lei/m2,
  • Zona a II-a - 36 lei/m2,
  • Zona a III-a - 32 lei/m2,
  • Zona a IV-a - 28 lei/m2
  2 - Arabil :
  • Zona I-a - 60 lei/m2,
  • Zona a II-a - 48 lei/m2,
  • Zona a III-a - 40 lei/m2,
  • Zona a IV-a - 32 lei/m2
  3 - Pasuni :
  • Zona I-a - 48 lei/m2
  • Zona a II-a - 40 lei/m2
  • Zona a III-a - 32 lei/m2
  • Zona a IV-a - 24 lei/m2
  4 - Fanete :
  • Zona I-a - 48 lei/m2
  • Zona a II-a - 40 lei/m2
  • Zona a III-a - 32 lei/m2
  • Zona a IV-a - 24 lei/m2
  5 - Vii :
  • Zona I-a - 100 lei/m2
  • Zona a II-a - 80 lei/m2
  • Zona a III-a - 60 lei/m2
  • Zona a IV-a - 40 lei/m2
  6 - Livezi :
  • Zona I-a - 120 lei/m2
  • Zona a II-a - 100 lei/m2
  • Zona a III-a - 80 lei/m2
  • Zona a IV-a - 60 lei/m2
  7 - Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera :
  • Zona I-a - 60 lei/m2
  • Zona a II-a - 48 lei/m2
  • Zona a III-a - 40 lei/m2
  • Zona a IV-a - 32 lei/m2
  8 - Terenuri cu ape :
  • Zona I-a - 32 lei/m2
  • Zona a II-a - 24 lei/m2
  • Zona a III-a - 16 lei/m2
  • Zona a IV-a - x lei/m2
  9 - Drumuri si cai ferate :
  • Zona I-a - x lei/m2
  • Zona a II-a - x lei/m2
  • Zona a III-a - x lei/m2
  • Zona a IV-a - x lei/m2
  10 - Terenuri neproductive :
  • Zona I-a - x lei/m2
  • Zona a II-a - x lei/m2
  • Zona a III-a - x lei/m2
  • Zona a IV-a - x lei/m2

Pentru terenurile proprietate publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea sau in folosinta regiilor autonome, a societatilor comerciale si a altor persoane juridice, utilizate in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, acestea datoreaza taxa pe teren care este stabilita in aceleasi conditii ca si impozitul pe teren.

In cazul in care terenul este concesionat sau inchiriat, datorarea redeventei sau chiriei stabilite conform prevederilor legale nu exonereaza datorarea taxei pe teren.

Contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, de la data de 01.ianuarie.2003 sunt scutiti de la plata impozitului pentru terenurile situate in extravilan, indiferent de categoria de folosinta.

 

Impozitul pe cladiri în anul 2003


a) Persoane fizice :

Este anual si se datoreaza de catre contribuabilii persoane fizice pentru cladirile aflate in proprietatea lor, indiferent de locul unde acestea sunt situate si destinatia acestora, precum si de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative si care exercita in mod autonom sau prin asociere orice profesie libera. Pentru anul 2003, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0.2% asupra valorii impozabile a cladirii determinata potrivit criteriilor si normelor de evaluare. Valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita - desfasurata - la cladiri si alte constructii apartinand persoanelor fizice sunt urmatoarele :

Nr. crt.

Felul si destinatia cladirilor si al altor constructii impozabile

Valoarea impozabila*) - (lei/mp)

Cu instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire (conditii cumulative**))

Fara instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire

0

1

2

3

1.

a. Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat, din caramida arsa, piatra naturala sau din alte materiale.

5.300.000

3.100.000

 

b. Cladiri cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, paianta si alte materiale asemanatoare.

1.400.000

900.000

2.

a. Constructii-anexe situate in afara corpului principal al cladirii, cu pereti din caramida arsa, piatra, beton sau din alte materiale asemanatoare.

900.000

800.000

 

b. Constructii-anexe situate in afara corpului principal al cladirii, cu pereti din lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci etc.

500.000

300.000

3.

Pentru locuinte situate la subsol sau la mansarda :

Valoarea reprezinta 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri.

4.

Pentru spatiile cu alta destinatie, situate in subsolul sau demisolul cladirilor :

Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri.

*) valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate dupa cum urmeaza :

  • inainte de anul 1950, inclusiv : reducere 15%
  • intre anii 1951 si 1977, inclusiv : reducere 5%

**) in cazurile in care nu sunt intrunite cumulativ aceste conditii se vor utiliza valorile impozabile, in lei/m2, prevazute in coloana 3

Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate, in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1,20.

Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localitati si zone in cadrul acestora, la nivelurile mentionate mai sus se aplica urmatorii coeficienti de corectie :

  • pentru Zona A - 1,20
  • pentru Zona B - 1,15
  • pentru Zona C - 1,10
  • pentru Zona D - 1,05

iar pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientii de corectie mentionati anterior se diminueaza cu 0,10.

In cazul contribuabililor persoane fizice, care detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinta, altele decat cele inchiriate, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza :

 • cu 15% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu ;
 • cu 50% pentru cea de a doua cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu ;
 • cu 75% pentru cea de a treia cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu ;
 • cu 100% pentru cea de a patra cladire si urmatoarele, in afara celei de la adresa de domiciliu ;
Ordinea numerica a proprietatilor se determina in raport de anul dobandirii cladirii, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar. Contribuabilii care intra sub incidenta acestor prevederi au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatii administratiei publice locale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul, precum si la cele in a caror raza teritoriala sunt situate cladirile respective.

 

b) Persoane juridice :

Impozitul pe cladiri, in cazul contribuabililor persoane juridice, se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea acestora, conform prevederilor legale in vigoare. Daca persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor, incepand cu anul 1998, pana la data intrarii in vigoare a OG nr. 36/2002, privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cota impozitului pe cladiri este de 5%, aplicata la valoarea de inventar a cladirii, pana la data primei reevaluari, inregistrata in contabilitatea acestora.

 

Taxa asupra mijloacelor de transport in anul 2003


 

A.I. Pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica taxa se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului, pentru fiecare 500 cm3 sau fractiune din acestia, dupa cum urmeaza:

Tipul mijlocului de transport

Lei/an/500 cm3 sau fractiune

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 2.000 cm3, inclusiv

87.000

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 2.000 cm3

108.000

Autobuze, autocare, microbuze

175.000

Autovehicule de pana la 12 tone, inclusiv

189.000

Tractoare inmatriculate

117.000

Motociclete, moterete si scutere

43.000

Pentru atase, taxa anuala este stabilita la nivelul a 50% din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere.

 

A.II. Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone :

Numarul axelor
si masa totala maxima
autorizata (in tone)

Taxa
(lei/an/autovehicul)

Axa/axe motoare cu suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Axa/axe motoare cu alt sistem de suspensie

1. Autovehicule cu doua axe si cu masa :

a) peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

1.500.000

1.650.000

b) peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

1.650.000

1.800.000

c) peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

1.800.000

2.100.000

d) peste 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

2.100.000

4.200.000

2. Autovehicule cu trei axe si cu masa :

a) peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

1.650.000

1.800.000

b) peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

1.800.000

1.950.000

c) peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

1.950.000

2.400.000

d) peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

2.400.000

3.750.000

e) peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

3.750.000

5.700.000

f) peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

3.750.000

5.700.000

3. Autovehicule cu patru axe si cu masa :

a) peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

2.400.000

2.550.000

b) peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

2.550.000

3.750.000

c) peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

3.750.000

6.000.000

d) peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

6.000.000

9.000.000

e) peste 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone

6.000.000

9.000.000

 

A.III. Pentru combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone :

Numarul axelor
si masa totala maxima
autorizata (in tone)

Taxa (lei/an/autovehicul)

Axa/axe motoare cu suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Axa/axe motoare cu alt sistem de suspensie

1. Autovehicule cu 2 + 1 axe si cu masa :

a) peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

1.500.000

1.650.000

b) peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

1.650.000

1.800.000

c) peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

1.800.000

1.950.000

d) peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

1.950.000

2.100.000

e) peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

2.100.000

2.250.000

f) peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

2.250.000

2.400.000

g) peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

2.400.000

3.000.000

h) peste 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

3.000.000

5.100.000

2. Autovehicule cu 2 + 2 axe si cu masa :

a) peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

1.800.000

1.950.000

b) peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

1.950.000

2.400.000

c) peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

2.400.000

3.000.000

d) peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

3.000.000

3.450.000

e) peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

3.450.000

5.550.000

f) peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

5.550.000

7.800.000

g) peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

7.800.000

11.850.000

h) peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

7.800.000

11.850.000

3. Autovehicule cu 2 + 3 axe si cu masa :

a) peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

6.300.000

8.550.000

b) peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

8.550.000

12.000.000

4. Autovehicule cu 3 + 2 axe si cu masa :

a) peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

5.250.000

7.500.000

b) peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

7.500.000

10.500.000

c) peste 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

10.500.000

11.850.000

5. Autovehicule cu 3 + 3 axe si cu masa :

a) peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

4.200.000

4.650.000

b) peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

4.650.000

5.550.000

c) peste 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

5.550.000

11.250.000

 

B. Pentru remorci, semiremorci si rulote*), apartinand contribuabililor, taxele anuale se stabilesc in functie de capacitatea acestora, astfel:

Capacitatea

Lei/an

Pana la 1 tona, inclusiv

80.000

Intre 1 si 3 tone, inclusiv

291.000

Intre 3 si 5 tone, inclusiv

438.000

Peste 5 tone

555.000

*) cu exceptia celor care fac parte din combinatiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere),conform lit. A pct. III

 

C. Pentru mijloace de transport pe apa

Tipul mijlocului de transport pe apa

Lei/an/mijloc de transport pe apa

a)

luntre, barci fara motor, folosite pentru uz general si agrement personal

150.000

b)

barci fara motor, folosite in alte scopuri

450.000

c)

barci cu motor

900.000

d)

bacuri, poduri plutitoare

7.500.000

e)

salupe

4.500.000

f)

iahturi

15.000.000

g)

remorchere si impingatoare :

 

g1) pana la 500 CP

3.000.000

 

g2) intre 501 si 2.000 CP

5.000.000

 

g3) intre 2.001 si 4.000 CP

8.000.000

 

g4) peste 4.000 CP

12.000.000

h)

vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din aceasta

1.000.000

i)

ceamuri, slepuri si barje fluviale, in functie de capacitatea de incarcare :

 

i1) pana la 1.500 tone, inclusiv

1.000.000

 

i2) intre 1.501 si 3.000 tone, inclusiv

1.500.000

 

i3) peste 3.000 tone

2.500.000

 

Taxa pentru vehiculele lente

Taxa pentru vehiculele lente este de 390.000 lei/an/vehicul lent si se achita astfel :
- pentru vehiculele lente existente in patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 1 ianuarie, taxele datorate pe intregul an fiscal se achita pana cel tarziu la data de 31 ianuarie a anului de referinta.
- pentru vehiculele lente dobandite dupa data de 1 ianuarie, taxele se datoreaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a dobandit vehiculul lent, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv si se achita in cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobandirii.

Nr.
crt.

Denumirea vehiculului lent

Nr.
crt.

Denumirea vehiculului lent

1.

Autocositoare

19.

Macara mobila pe pneuri

2.

Autoexcavator (excavator pe autosasiu)

20.

Macara turn autopropulsata

3.

Autogreder

21.

Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de terasamente

4.

Autoscreper

22.

Masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor

5.

Autostivuitor

23.

Masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintei asfaltice la drumuri

6.

Buldozer pe pneuri

24.

Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor

7.

Combina agricola pentru recoltat cereale sau furaje

25.

Masina autopropulsata pentru forat

8.

Compactor autopropulsat

26.

Masina autopropulsata pentru turnat asfalt

9.

Electrocar cu echipamente : sudura, grup electrogen, pompa, etc.

27.

Plug de zapada autopropulsat

10.

Excavator cu racleti pentru sapat santuri

28.

Sasiu autopropulsat cu ferastra pentru taiat lemn

11.

Excavator cu rotor pentru sapat santuri

29.

Tractor pe pneuri

12.

Excavator pe pneuri

30.

Troliu autopropulsat

13.

Freza autopropulsata pentru canale

31.

Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor

14.

Freza autopropulsata pentru pamant stabilizat

32.

Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa

15.

Freza rutiera

33.

Vehicul pentru macinat si compactat deseuri

16.

Incarcator cu o cupa pe pneuri

34.

Vehicul pentru marcarea drumurilor

17.

Instalatie autopropulsata de sortare-concasare

35.

Vehicul pentru taiat si compactat deseuri

18.

Macara cu greifere

 

 

 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate:

 • pentru serviciul de reclama si publicitate realizat sub diverse forme : 3% din valoarea contractului, exclusiv TVA aferenta, iar taxa datorata se achita lunar, de catre cel care efectueaza reclama si publicitatea, la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se realizeaza serviciul, pana la data de 10 a lunii urmatoare, pe toata perioada desfasurarii contractului, incepand cu luna in care taxa a devenit exigibila (data intrarii in vigoare a contractului).
 • pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii : 300.000 lei/an/m2 sau fractiune de m2, iar taxa datorata se achita, trimestrial, la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea contribuabilul, in 4 rate egale, astfel : pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.
 • pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare : 195.000 lei/an/m2 sau fractiune de m2, iar taxa datorata se achita anticipat, de catre beneficiarul publicitatii, proportional cu numarul de luni de utilizare, la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza este expus afisul publicitar ; in situatiile in care mijloacele de reclama si publicitate au o durata mai mare de un an, taxa se achita pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.

 

Taxa hoteliera:

Pentru sederea in Municipiul Pitesti, taxa hoteliera, pentru fiecare zi de cazare, este de 5%, care se aplica la tarifele de cazare, exclusiv TVA, practicate de unitatile hoteliere. Taxa hoteliera se incaseaza de catre persoanele juridice, prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate si se varsa la bugetul local, in primele 10 zile ale fiecarei luni, pentru luna precedenta.

 

Programul de incasare a impozitelor, taxelor locale si a altor venituri ale bugetului local si adresele centrelor de incasare.

 • Primaria Municipiului Pitesti, la sediul din str. Victoriei, nr. 24, cam. 49 si cam. 46 :
   Luni, Marti, Miercuri : 08,00-14,30 ;
   Joi : 08,00-14,30 si 16,00-18,00 ;
   Vineri : 08,00-11,30 .
 • Centrul de incasare I, la sediul din b-dul Republicii, bloc 214, parter (zona "Gara SUD") :
   Luni, Marti, Miercuri : 08,00-14,30 ;
   Joi : 08,00-14,30 si 16,00-18,00 ;
   Vineri : 08,00-11,30 .
 • Centrul de incasare II, la sediul din str. 1 Decembrie 1918, bloc M5a, parter (zona "Piata Agroalimentara - Gavana") :
   Luni, Marti, Miercuri : 08,00-14,30 ;
   Joi : 08,00-14,30 si 16,00-18,00 ;
   Vineri : 08,00-11,30 .
 • Centrul de incasare III, la sediul Serviciului de Evidenta Informatizata a Persoanei, Arges, din B-dul Republicii, bloc E3b, parter :
   Luni, Marti, Miercuri : 08,30-12,00 ; 13,00-15,30 ;
   Joi : 08,30-13,00 ; 15,00-18,00 ;
   Vineri : 08,30-13,00 .

A T L A S™ Copyright © 1992 - 2024 Advanced Technology Systems
Acest site foloseste cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor ( Detalii ).